REGULAMIN
sklepu internetowego

działającego pod adresem internetowym

sklep.icmpoland.pl

 

Wersja 1.3, data wejścia w życie: 1.09.2023

 

 

SPIS TREŚCI

Spis treści

 1. Treść regulaminu. 2
 2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia. 16
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 18
 4. Wzory oświadczeń dotyczących reklamacji19

3.1.       Wzór reklamacji – nieodpłatna naprawa towaru. 19

4.2.       Wzór reklamacji – obniżenie ceny. 20

4.3.       Wzór reklamacji – pełny zwrot ceny zakupu. 21

4.4.       Wzór reklamacji – wymiana towaru na nowy. 22

 

 

 

 

SPRZEDAWCA:

 

ICM Poland Sp. z o.o.

ul. Pokorna 2/U2

00-199 Warszawa

 

NIP: 118-182-39-86

REGON: 140412122

KRS 0000248726

 

1.    Treść regulaminu

 

 

Regulamin Sklepu internetowego

działającego pod adresem internetowym

sklep.imcpoland.com

 

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.icmpoland.com (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez spółkę (zwaną dalej „Sprzedawcą”) działającą pod firmą ICM Poland Sp. z o.o., posiadającą siedzibę w Warszawie (00-199) przy ulicy Pokornej 2/U2, posiadającą kapitał zakładowy 50 000 zł opłacony w całości oraz numery: NIP: 118-182-39-86 REGON: 140412122, KRS 0000248726.

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki, formę i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów, których przedmiotem jest świadczenie tychże usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 

§ 1. Definicje

 

1)      Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2)      Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.

3)      Formularz kontaktowy - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

4)      Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5)     Klient: - Użytkownik,który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej. Klientem może być:

a)        osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b)       osoba prawna,

c)        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną.

6)      Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

7)      Konto – funkcjonalność sklepu – indywidualne konto zakładane przez Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8)      Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty przewidziane wstępnie do zakupu.

 

9)      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10)   Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą.

11)   Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach i promocjach.

12)   Regulamin - niniejszy dokument stanowiący integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem, będący jest „regulaminem” ,o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123).

12) Sklepu stanowiący „

13)   Sprzedawca - ICM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-199) przy ulicy Pokornej 2/U2, posiadającej kapitał zakładowy 50 000 zł opłacony w całości oraz numery: NIP: 118-182-39-86 REGON: 140412122, KRS 0000248726.

14)   Użytkownik – osoba korzystająca z witryny sklep.icmpoland.com. Użytkownikiem może być

a)        osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b)       osoba prawna,

c)        c)        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność      prawną,

15)   Towar – produkt, dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.

16)   Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

17)   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem                a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

18)   Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

19)   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

20)   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej sklep.icmpoland.com w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu przestrzegając przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane                       w dokumencie Polityka prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są                                     w widocznym miejscu w Sklepie przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta.
 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w dokumencie Polityka prywatności.
 7. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do Towarów i Usług (w tym: opisy, ceny Towaru), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 8. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 9. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu.

10. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres do korespondenci pocztowej: ICM Poland, ul. Pokorna 2/U2, 00-199 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@icmpoland.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 48 22 203 48 98

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

§ 4. Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędny jest:

a)  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b)  dostęp do poczty elektronicznej,

c)  przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),

d)  zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

e)  włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

§ 5. Informacje ogólne

 

 1. Dostęp do Sklepu za pośrednictwem sieci Internet możliwy jest 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem prawa Sprzedawcy do przerw technicznych powodujących czasowa niedostępność Skelpu.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 4. Wszystkie Ceny podane na stronie Sklepu internetowego podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku, gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.
 7. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 8. Klient odpowiada za autentyczność oraz kompletność pozostawianych przez siebie danych, które są konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter, które są dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje, które są związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru) mogą być składane przez Klienta w szczególności: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail wskazany w § 3 Regulaminu. Zaleca się również podanie przez Klienta w reklamacji informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 11. W stosunku do danej reklamacji zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 13. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi, które mają charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. W celu realizacji tego uprawnienia, Klient wysyła pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail reklamacje@icmpoland.com, jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Konsumentowi, a Przedsiębiorcy w drodze przesłanego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Do założenia Konta dochodzi poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a także hasło składające się ze wskazanej w wyświetlanym komunikacie minimalnej liczby znaków.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania Zamówienia w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracji.
 5. Aby zalogować się na Konto Klient musi podać login i hasło ustanowione w Formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wglądu do historii zamówień.
 6. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo                         w każdym momencie do usunięcia Konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie na adresy, które są wskazane w § 3 Regulaminu lub bezpośrednio w panelu administracyjnym Konta przez samego Klienta.

 

§ 7. Newsletter

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej wysyłki Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się przez Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 2. Użytkownik lub Klient w ramach usługi Newslettera ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Usługi Newslettera uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego, które ma dostęp do sieci Internet oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 4. Aby korzystać z usługi Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz kliknąć przycisk „Wyślij” (lub równoznaczny), a następnie potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik lub Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny, odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera. Odwołanie zgody następuje poprzez odznaczenia w panelu Klienta zgody na otrzymywanie informacji o nowych produktach i promocjach lub przesłanie żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 3 Regulaminu lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 6. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 7. Klient w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach, które przewidziane są niniejszym Regulaminem.

 

§ 8. Formularz Kontaktowy

 

1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy zawierana jest na czas nieoznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

2. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.

3. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po kliknięciu zakładki „………….”, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnieniu wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

 

§ 9. Zasady składania Zamówienia

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwia Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza, zwana dalej „Formularzem zamówienia” zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega zakończeniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Realizacja zamówienia”.
 2. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z opisem przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw technicznych, o których mowa w §5.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:

a)  zalogować się do Sklepu (opcjonalnie ),

b)  wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie - „Przejdź dalej” zgodnie z przyciskami wyświetlającymi się na stronie internetowej,

c)  zalogować się lub opcjonalnie skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji (sekcja danych pod nazwą „Szybki zakup”)

d)  jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji- wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce dostawy Towaru, sposób płatności za Towar. Klienci będący Przedsiębiorcami oraz Konsumenci wyrażający wolę uzyskania faktury, powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP,

e)  kliknąć przycisk wyboru sposoby płatności oraz potwierdzić zamówienie

f)   w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 1. Wypełnienie Formularza zamówienia danymi i naciśnięcie przycisku „Kupuję.” (lub równoznacznego) jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Klienta i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, a także po dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku, o którym mowa poniżej.
 3. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję.” (lub równoznacznego) może samodzielnie modyfikować Zamówienie.

8. Jeżeli przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” lub przycisk płatności nie powoduje przejścia do kolejnej czynności (co zwykle połączone jest ze stosownym komunikatem), oznacza to że dostępność towaru oraz jego cena powinny zostać sprawdzone poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy Użytkownika ze Sprzedawcą.

 

§ 10. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)  przesyłka pocztowa,

b)  przesyłka pocztowa pobraniowa,

c)  przesyłka kurierska,

d)  przesyłka kurierska pobraniowa,

e) obiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)  płatność przy odbiorze,

b)  płatność za pobraniem,

c)  płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

d)  płatności elektroniczne z pośrednictwem Platformy TPay (w tym płatność kartą płatniczą).

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 11. Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 9 Regulaminu.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, cenę całkowitą należną do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a)  płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą- Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży; w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

b)  płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

c)  płatności gotówką przy odbiorze osobistym - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze osobistym Towaru.

 1. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podany został inny termin.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b)  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru i wyłącznie po indywidulanym ustaleniu (dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia).
 2. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia. Jeżeli konkretny produkt zamówiony przez Klienta jest
  w momencie składania zamówienia trwale niedostępny, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta drogą mailową i wstrzyma się z potwierdzeniem zlecenia. W takim przypadku nie zostaje zawarta umowa. Nie narusza to możliwości przyjęcia pozostałych zleceń zawartych w zamówieniu.
 3. Wydawany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

12. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

13. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

14. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 2 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu, jednak jego zastosowanie nie jest to obowiązkowe.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a)  w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

b)  w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

c)  zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

d)  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

e)  Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem terminu 14 dni,

f)   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,

g)  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)   w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)  w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,

i)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)   dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)  zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)   świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 13. Reklamacja i gwarancja

 

   1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty fabrycznie nowe, chyba że Sprzedawca wyraźnie informował na stronach Sklepu, że konkretny Produkt jest używany.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.

6. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie lub drogą elektroniczną na adres sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

a)  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji- Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

b)  określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

c)  danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

9. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

12. W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców: w sytuacji wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

13. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie.

 

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient jest również uprawniony do skorzystania z unijnej platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

a)  zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

b)  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c)  skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

d)  skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

§ 15. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, to znaczy ICM Poland Sp. z o.o., spółka posiadająca siedzibę w Warszawie (00-199) przy ulicy Pokornej 2/U2, posiadającą numery: NIP: 118-182-39-86 REGON: 140412122, KRS 0000248726. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w dokumencie Polityka prywatności dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę- także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia danych, a także przeniesienia ich do innego podmiotu.
 3. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 16. Postanowienia końcowe

 

1.   Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem strony Sklepu internetowego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

 1. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).                                                                                                    
 2. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.                                                                                                                              
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Regulamin w wersji v.1.3 wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają̨ ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień́ Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

2.    Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia

 

Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. Macie Państwo po wykryciu wady prawo do:

 

   złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

   złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (jednak nie wtedy kiedy wada jest nieistotna);

   złożenia wymiany rzeczy na wolną od wad;

   złożenia oświadczenia o żądaniu usunięcia wady.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy m. in.:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik                                  i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, a także w momencie w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w chwili w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, to znaczy podmiot ICM Poland Sp. z o.o., ul. Pokorna 2/U2, , 00-199 Warszawa, posiadający numery NIP: 118-182-39-86, REGON: 140412122, KRS 0000248726

a)                   w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy jak wyżej;
b)              w formie elektronicznej za pomocą poczty elektroniczne elektroniczną na adres: rekalamacje@icmpoland.com

Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

 

Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

 

Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.

Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 

Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

 

Klient proszony jest o zwrot Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu internetowego tj.ICM Poland Sp. z o.o., ul. Pokorna 2/U2, 00-199 Warszawa.

 

Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

3.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

…………………………………………………………

                   (Proszę uzupełnić: miejscowość, data)

Adresat reklamacji (Sprzedający)

ICM Poland

ul. Pokorna 2/U2

00-199 Warszawa

 

Kupujący (konsument)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….                 (proszę uzupełnić – imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy kupna -sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Numer zamówienia: ................................................................................

Data zakupu ............................................................................................

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(proszę wpisać numer konta)

 

/lub: przekazem pocztowym na mój adres podany powyżej – skreślić jeżeli nie dotyczy /, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

(podpis składającego reklamację)


 

 

4.    Wzory oświadczeń dotyczących reklamacji

 

3.1.     Wzór reklamacji – nieodpłatna naprawa towaru

 

…………………………………………………………

                   (Proszę uzupełnić: miejscowość, data)

Adresat reklamacji (Sprzedający)

ICM Poland

ul. Pokorna 2/U2

00-199 Warszawa

 

Kupujący (konsument)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….                 (proszę uzupełnić – imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

 

Reklamacja – naprawa towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż towar zakupiony przeze mnie w dniu: …………………….…, data dostarczenia: …………………….… jest niezgodny z umową.

 

Niezgodność polega na (proszę opisać) : ...……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niezgodność została stwierdzona w dniu: ………………………..

 

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

 

 

(podpis składającego reklamację)

 

 

4.2.         Wzór reklamacji – obniżenie ceny

 

…………………………………………………………

                   (Proszę uzupełnić: miejscowość, data)

Adresat reklamacji (Sprzedający)

ICM Poland

ul. Pokorna 2/U2

00-199 Warszawa

 

Kupujący (konsument)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….                 (proszę uzupełnić – imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

 

 

Reklamacja dotycząca obniżenia ceny

 

Niniejszym zawiadamiam, iż towar zakupiony przeze mnie w dniu: …………………….…, data dostarczenia: …………………….… jest niezgodny z umową.

 

Niezgodność polega na: .(proszę opisać) ..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Niezgodność została stwierdzona w dniu: ………………………..

 

Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na ………………………………………………………………………………………………….

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………….. (słownie: …………………………………………………………..…) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(proszę wpisa numer konta)

 

/lub: przekazem pocztowym na mój adres podany powyżej – skreślić jeżeli nie dotyczy/, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

(podpis składającego reklamację)

4.3.         Wzór reklamacji – pełny zwrot ceny zakupu

 

…………………………………………………………

                   (Proszę uzupełnić: miejscowość, data)

Adresat reklamacji (Sprzedający)

ICM Poland

ul. Pokorna 2/U2

00-199 Warszawa

 

Kupujący (konsument)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….                 (proszę uzupełnić – imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

 

 

Reklamacja dotycząca pełnego zwrotu ceny

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż towar zakupiony przeze mnie w dniu: …………………….…, data dostarczenia: …………………….… jest niezgodny z umową.

 

Niezgodność polega na (proszę opisać): ...……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………….

 

Niezgodność została stwierdzona w dniu: ………………………..

 

Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

(proszę podać numer konta)

 

/lub: przekazem pocztowym na mój adres podany powyżej – skreślić jeżeli nie dotyczy/, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

(podpis składającego reklamację)

 

 

4.4.         Wzór reklamacji – wymiana towaru na nowy

 

…………………………………………………………

                   (Proszę uzupełnić: miejscowość, data)

Adresat reklamacji (Sprzedający)

ICM Poland

ul. Pokorna 2/U2

00-199 Warszawa

 

Kupujący (konsument)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….                 (proszę uzupełnić – imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

 

 

Reklamacja dotycząca wymiany towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż towar zakupiony przeze mnie w dniu: …………………….…, data dostarczenia …………….…….… jest niezgodny z umową.

 

Niezgodność polega na (proszę opisać): ...……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

 

Niezgodność została stwierdzona w dniu: ………………………..

 

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8ust. 1wzw.z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002r.oszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

 

 

(podpis składającego reklamację)